Внимание кандидат-студенти!

Можете да подадете документи за специалностите от списъка по-долу. Подалите документи също могат да допълнят желанията си с изброените специалности.

Кандидатства се с ДЗИ или с оценка от успешно издържан (оценка поне 3,00) през текущата година кандидатстудентски изпит или

тест (съгласно посочените за съответната специалност в кандидатстудентския справочник).

За неучаствалите в изпит до този момент ще бъде организиран кандидатстудентски изпит/тест. Приемат се и оценки от успешно издържани изпити в други университети.

 Подробности на телефоните на приема.

 

Специалност и форма на обучение

Семестриална такса

Аграрен факултет, Стара Загора

 

Зооинженерство, редовно:

350

Зооинженерство, задочно:

350

Рибовъдство и аквакултури, задочно:

350

Екология и опазване на околната среда, редовно:

350

Екология и опазване на околната среда, задочно:

350

Агрономство, редовно:

350

Аграрно инженерство, редовно:

350

Магистърски програми в Аграрен факултет, държавна поръчка  

Екология на селищни системи, задочно

400

Безопасност на труда и екологичен риск, задочно

400

Екотуризъм, задочно

400

Медицински факултет, Стара Загора

 

Акушерка

400

Медицинска сестра

400

Педагогически факултет, Стара Загора

 

Педагогика на обучението по информационни технологии, редовно:

285

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн, редовно:

300

Предучилищна и начална училищна педагогика с чужд език, редовно:

285

Филиал Хасково

 

Акушерка

400

Медицинска сестра

400

Медицински колеж, Стара Загора

 

Рехабилитатор

300

Гериатричен специалист

300

Стопански факултет, Стара Загора  

Бизнесикономика, задочно, платено:

383

Аграрна икономика и търговия, задочно, платено:

383

Магистърски програми в Факултет Техника и технологии, Ямбол, държавна поръчка, редовно обучение

 

Дизайн и технологии и мениджмънт на модната индустрия

300

Електротехника

350

Автоматика и комп. системи

350

Мултимедийни и КС и услуги

350

Информационна и комуникационна техника в бизнеса и публичната администрация

350

Топло- и газоснабдяване

350

Енергийна ефективност

350

 

Подаване на документи:

·        стая 201, Ректорат на Тракийски университет, Студентски град, Стара Загора.

·        Срок - до 10 октомври 2019 г.

 

Подробна информация можете да получите на телефоните на приема:

(042) 673021, (042) 699208,  0882552256,  0889559989